رفتن به محتوا

کفپوش اپوکسی کارخانه فیلتر کاج

اجرای کفپوش اپوکسی کارخانه فیلتر کاج در سالن تولید شرکت فیلتر کاج و بر روی سطح موزاییک شده قدیمی اجرا شده است.

جهت اجرای کفپوش اپوکسی ، سطح موزاییک کاملا ترمیم گردیده و پس از اجرای ساب و زیرسازی ، کفپوش اپوکسی همراه با خطوط راهنمای ترافیکی اجرا گردیده است.

کارفرما

فیلتر کاج

خدمات انجام شده

اجرای کفپوش پلی اورتان پارکینگی و خطوط راهنمایی ترافیکی

پروژه های مشابه