رفتن به محتوا

پارکینگ مسکونی پروژه ساختمان بهرام قیطریه

اجرای پارکینگ مسکونی پروژه ساختمان بهرام قیطریه شامل تامین مواد افزودنی بتن جهت بتن ریزی در تمام مراحل ساخت پروژه ، اجرای کفسازی بتن ماله پروانه ای و اجرای کفپوش پلی اورتان همراه با خطوط راهنمای ترافیکی می باشد.

کارفرما

ساختمان بهرام

خدمات انجام شده

تامین مواد افزودنی بتن

اجرای کفسازی بتن ماله پروانه ای

اجرای کفپوش پلی اورتان پارکینگی و خطوط راهنمایی ترافیکی

پروژه های مشابه