اثر فوق روان کننده بر مقاومت پیوستگی بتن فولاد

اثر فوق روان کننده بر مقاومت پیوستگی بتن و میلگرد

CivilBeton

the effect of super-plasticizer additive on the concrete-steel bond strength

پیوستگی به اندرکنش بین میلگرد و بتن اطراف گفته می‌شود که امکان انتقال تنش کششی از فولاد به بتن را فراهم می‌آورد و مهار میلگردهای مستقیم را ممکن می‌سازد. سازه‌های بتن آرمه در واقع یک نوع سازه مرکب متشکل از بتن و میلگرد می‌باشد که عملکرد مناسب آنها علاوه بر کیفیت بتن و فولاد، به مقاومت پیوستگی و انتقال مناسب نیرو بین بتن و فولاد وابسته است.
پیوستگی روی عوامل مهمی از بتن سازه‌ای از قبیل کنترل ترک و سختی مقطع تأثیر مستقیم دارد.
مقاومت پیوستگی بتن-فولاد به ۳ عامل اصلی وابسته است که شامل تنش برشی ناشی از چسبندگی در سطح تماس، مقاومت ناشی از اتصال مکانیکی بین آج‌های میلگرد و بتن و اصطکاک بین آج‌های میلگرد و بتن اطراف است. از بین عوامل مذکور، اندرکنش مکانیکی بیشترین تأثیر را دارد.
مقدار مقاومت پیوستگی تابع عواملی از قبیل مقدار سطح تماس، شکل سطحی پیرامون میلگرد، قطر میلگرد و پوشش بتن اطراف میلگرد است. تست بیرون کشیدگی مستقیم یا که Pull-out در آن میلگرد از داخل بلوک بتنی بیرون کشیده می‌شود، متداول‌ترین روش آزمایش مقاومت پیوستگی بین میلگرد و بتن است.
مطالعات متعددی برای بررسی مقاومت پیوستگی بتن- فولاد در شرایط متفاوت انجام پذیرفته است.تست‌های آزمایشگاهی مختلفی با استفاده از مواد افزودنی مانند فوق روان کننده‌ها، میکروسیلس و نانو سیلیس، روباره فعال شده با کربنات سدیم، انواع الیاف بتن و غیره جهت حصول پیوستگی مطلوب‌تر بین بتن-فولاد انجام شده است
به منظور بررسی تأثیر افزودنی فوق روان کننده بر روی مقاومت پیوستگی، دو نسبت مخلوط بتن مد نظر قرار گرفت که شامل بتن معمولی و بتن حاوی فوق روان کننده است. نکته مهم در نظر گرفته شده برای نسبت اختلاط بتن، عیار سیمان مصرفی 350 کیلوگرم در متر مکعب و مقدار اسلامپ 12 سانتی متر می‌باشد.
برنامه تست 18 نمونه را شامل می‌شود که دربرگیرنده 9 نمونه در دو نسبت اختلاط بتن می‌باشد. در هر حالت، سه قطر میلگرد 8، 10 و 12 میلی‌متر در نظر گرفته شده است. این قطرها بر مبنای آزمایشات مقدماتی و متناسب با شرایط تحقیق و همچنین بررسی روند آزمایشات مطالعات پیشین انتخاب شدند. به ازای هر نوع بتن و قطر میلگرد معین، سه نمونه ساخته شده است. هدف از ساخت سه نمونه برای هر حالت، بررسی تغییرات و پراکندگی نتایج بوده و در نهایت، نتیجه هر حالت با میانگین گیری از سه نتیجه حاصله مشخص می‌شود.
نمونه‌های آزمایشی به صورت مکعبی با ابعاد یکسان 15 سانتیمتر تهیه شدند که برای تهیه آنها از قالب مکعبی استاندارد استفاده شد. برای انجام تست بیرون کشیدگی، از دستگاه کشش یونیورسال استفاده گردید.بارگذاری تا مرحله‌ای ادامه می‌یابد که میلگرد مدفون شده از بتن جدا شود و تا حد قابل توجهی در داخل نمونه حرکت نماید.
آزمون بیرون کشیدگی میلگرد مطابق روش تشریح شده بر روی 18 نمونه آزمایشی ساخته شده در سن 42 روزه انجام پذیرفت. نتایج آزمایش، توسط رایانه متصل به دستگاه، به صورت منحنی نیرو-لغزش ترسیم گردید و اطلاعاتی از قبیل نیروی پیک، جابجایی متناظر با نیروی پیک، جابجایی نهایی میلگرد و نیروی متناظر با آن که در اینجا نیروی باقیمانده نامیده می‌شود و سایر اطلاعات مربوط به آزمایش برای هر نمونه توسط دستگاه کشش ارائه گردید. شکل زیر نمونه‌هایی از منحنی‌های نیرو-تغییر مکان را به ترتیب برای به تنهای معمولی و بتن حاوی فوق روان کننده برای دو میلگرد 8 و 12 میلی‌متر نشان می‌دهد. تست بیرون کشیدگی تا جابجایی حدود 3 سانتیمتر میلگرد ادامه یافته است. با توجه به شکل عمومی منحنی، منحنی نیرو-جابجایی را می‌توان به سه ناحیه متمایز تقسیم بندی نمود. ناحیه اول به صورت خطی و با سختی نسبتاً بالا می‌باشد که نشان می‌دهد جابجایی اولیه مستلزم اعمال تغییرات نیروی بیشتری می‌باشد. ناحیه دوم، محدوده قبل از رسیدن به نیروی اوج می‌باشد که پس از مرحله اول و به صورت تغییرات غیرخطی تا رسیدن به نیروی اوج ادامه دارد. ناحیه سوم مربوط به بعد از نیروی پیک می‌باشد که در آن با افزایش جابجایی، مقدار نیرو کاهش می‌یابد.
در این ناحیه، میلگرد از ناحیه اطراف جدا شده است ولی جابجایی بیشتر میلگرد به دلیل اصطکاک موجود بین میلگرد و بتن اطراف  مستلزم اعمال نیرو می‌باشد. همان‌طور که مشاهده می‌شود با افزایش جابجایی، میزان اصطکاک کاهش یافته و نیروی مربوطه کمتر می‌شود.

پیوستگی بتن و فولاد
سیویل بتن پیشرو در تولید افزودنی های بتن مقاومت پیوستگی بتن و فولاد 11

مقایسه منحنی‌ها نشان می‌دهد به ازای قطر معینی از میلگرد، مقدار نیروی پیک، که با مقاومت پیوستگی بتن-فولاد متناسب است، برای بتن حاوی فوق روان کننده بیشتر از بتن معمولی است. منحنی‌های نشان داده شده در این بخش مربوط به 4  نمونه از 18 نمونه تست شده می‌باشد.
میانگین تنش پیوستگی بتن معمولی و  بتن حاوی فوق روان کننده، به ترتیب 73.19 و 168.63 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می‌باشد در نتیجه، نسبت مقاومت پیوستگی بتن حاوی روان کننده به مقاومت پیوستگی بتن معمولی 2.3 است.به عبارت دیگر،  افزودنی فوق روان کننده موجب افزایش 130 درصدی مقاومت پیوستگی نسبت به بتن معمولی شده است.

همچنین با مشاهده نتایج می‌توان پی برد لغزش متوسط متناظر با نیروی پیک برای بتن حاوی فوق روان کننده، بیشتر از بتن معمولی است.
با در نظر گرفتن نتایج کل نمونه‌ها می‌توان گفت، تنش پیوستگی با افزایش قطر میلگرد کاهش می‌یابد و بیشترین تنش پیوستگی در هر دو نوع بتن مطالعه شده، مربوط به میلگرد با قطر 8 میلی‌متر می‌باشد. از طرف دیگر، با توجه به اینکه سطح مقطع میلگرد و نیروی نهایی قابل تحمل آن، با مجذور قطر میلگرد متناسب است، لذا طول پیوستگی لازم برای مهار کششی آرماتورهای با قطر بالا، به دلیل افزایش توان کششی میلگرد و کاهش تنش پیوستگی بتن- فولاد، حائز اهمیت بوده و به توجه بیشتری نیاز دارد.
مقدار میانگین نسبت نیروی باقیمانده به نیروی پیک برای بتن و  معمولی و بتن دارای فوق روان کننده به ترتیب حدود 0.56 و 0.24 است و نشان می‌دهد برای بتن با مقاومت بالاتر، مقدار نیروی بیرون کشیدگی پس از نیروی پیک و در ناحیه نزولی منحنی، در مقایسه با بتن معمولی، با افت نیروی بیشتری همراه بوده است.

 

 

مقاومت پیوستگی بتن و فولاد
مقاومت پیوستگی بتن-فولاد به سه عامل اصلی وابسته است که شامل تنش برشی ناشی از چسبندگی در سطح تماس، مقاومت ناشی از اتصال مکانیکی بین آجهای میلگرد و بتن و اصطکاک بین آج های میلگرد و بتن اطراف است. از بین عوامل مذکور، اندرکنش مکانیکی بیشترین تأثیر را دارد.

مصرف همزمان الیاف و فوق روان کننده بتن

مصف همزمان فوق روان کننده و الیاف

مصرف همزمان الیاف و فوق روان کننده بتن

CivilBeton

Use of Fiber & SuperPlasticizer for concrete

امروزه کاربرد بتن الیافی به دلیل مزایای آن نسب به بتن غیر مسلح گسترش یافته است. از جمله این مزایا می‌توان میزان جذب انرژی بالا، بهبود چشمگیر رفتار بتن در ناحیه بعد از ایجاد اولین ترک، بهبود مقاومت خمشی و مقاومت به ضربه و جلوگیری از ایجاد و گسترش ترک‌های جمع شدگی را نام برد. استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پلی اولفین در بتن ، باعث افزایش مقاومت الکتریکی بتن نیز می‌گردد. با این وجود استفاده از الیاف در بتن باعث بروز مشکلاتی نیز مخصوصاً در بتن تازه خواهد گشت که در این مطلب به بررسی راهکارهای حل مشکلات ناشی در استفاده از الیاف در بتن می‌پردازیم.
زمانی که الیاف به بتن اضافه می‌گردد، به علت ایجاد ممانعت در حرکت آزادانه سنگدانه ها و خمیر سیمان توسط الیاف، کارایی بتن به شدت افت می‌کند. این پدیده به علت اتصال لایه‌های المان بتنی توسط الیاف می‌باشد. این امر با توجه به نوع الیاف مصرفی، طول الیاف و میزان مصرف الیاف در بتن، نتایج متفاوتی را رقم خواهد زد.
هنگام افت اسلامپ و کارایی بتن در اثر مصرف الیاف در بتن، در صورتی که از آب جهت افزایش کارای بتن استفاده کنیم، قطعاً بتن دچار افت مقاومت فشاری 10 الی 20 درصدی خواهد شد و علاوه بر آن مشکلاتی نظیر افزایش آب انداختگی، افزایش نفوذپذیری و افزایش ترک را نیز در بتن سخت شده شاهد خواهیم بود.
مصرف همزمان الیاف و فوق روان کننده بتن این اجازه را به ما می‌دهد که از مزایای بتن الیافی به صورت کامل بهره ببریم. در اثر استفاده از فوق روان کننده در بتن، شاهد آزادسازی آب و بخشی از هوای به دام افتاده در آگلومرهای سیمان خواهیم بود که این امر علاوه بر افزایش کارایی بتن سبب افزایش میزان تراکم بتن نیز خواهد شد. الیاف ترکیب شده در بتن نیز به دلیل روان شدن بتن، به صورت آزادانه و مطلوب‌تری در بتن پخش شده و در تمامی جهات سبب مسلح شدن بتن می‌گردد.
اثر سینرژیک مصرف همزان الیاف و فوق روان بتن را می توان به این صورت توضیح داد که الیاف با عملکرد خود سبب افزایش مقاومت کششی بتن گشته و فوق روان کننده از افت مقاومت فشاری بتن (با جلوگیری از اضافه نمودن آب به بتن) پیشگیری میکند.
نکات مورد توجه هنگام استفاده از الیاف و فوق روان کننده در بتن به شرح زیر می باشد:
 توجه به آب و هوا و انتخاب درست نوع فوق روان کننده 
توجه به نوع و مقدار الیاف مصزفی در بتن و تبع آن میزان مصرف فوق روان کننده
چک نمودن اسلامپ اولیه بتن و توجه به اسلامپ نهایی مد نظر بتن
جلوگیری از مصرف زیاد فوق روان کننده و اور دز بتن
جلوگیری از مصرف زیاد الیاف و بهم ریختن حالت طبیعی بتن
حدالامکان از الیاف ها به صورت ترکیبی و هیبریدی استفاده گردد
در فصل زمستان و درصورت استفاده از محصولاتی مانند ضدیخ ، مقادیر مصرف فوق روان کننده به صورت خاص کنترل گردد

ابر روان کننده بتن فوق روان کننده بتن پلی کربوکسیلات
الیاف بتن پلی پروپیلن ماکروینتتیک

ضدیخ بتن یا فوق روان کننده بتن؟

ضدیخ بتن مسلح بدون کلراید در بتن به منظور پیشگیری از یخ زدگی بتن در هوای سرد در هنگام بتن ریزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ضدیخ بتن مسلح که معمولاً با ترکیبات نیترات کلسیم تولید می‌گردد، با افزایش سرعت و دمای هیدراتاسیون، روند کسب مقاومت و گیرش اولیه سیمان در بتن را تسریع می‌بخشد و شاید این خاصیت به اصطلاح زودگیرکنندگی بتن به عنوان مهم‌ترین عملکرد محصول به عنوان ضدیخ می‌باشد. در واقع با تسریع زمان گیرش (بدون کاهش مقاومت بتن) و با تنظیم و زمان بندی صحیح بتن ریزی، بتن تازه ریخته شده قبل از اینکه به پیک یخبندان در طول شبانه روز برسد، به گیرش اولیه خود رسیده و از یخ زدگی آب داخل بتن تازه جلوگیری می‌گردد.فوق روان کننده بتن از سویی دیگر می‌تواند هنگام بتن ریزی در هوای سرد، نقش مهمی در کاهش احتمال یخ زدگی آب داخل بتن داشته باشد. همان طور که می دانیم، هر چه از میزان آب اضافی بتن کاسته شود، احتمال و ریسک یخ زدگی نیز کاهش می‌یابد. لذا گام اول برای پیشگیری از یخ زدگی بتن، کاهش آب اضافی بتن با استفاده از فوق روان کننده بتن می‌باشد که این امر سبب بهبود سایر ویژگی‌های بتن مانند مقاومت فشاری و نفوذناپذیری نیز می‌گردد.

ضدیخ بتن یا فوق روان کننده بتن؟

CivilBeton

?AntiFreeze or Superplasticizer for Concrete

ضدیخ بتن مسلح بدون کلراید در بتن به منظور پیشگیری از یخ زدگی بتن در هوای سرد در هنگام بتن ریزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ضدیخ بتن مسلح که معمولاً با ترکیبات نیترات کلسیم تولید می‌گردد، با افزایش سرعت و دمای هیدراتاسیون، روند کسب مقاومت و گیرش اولیه سیمان در بتن را تسریع می‌بخشد و شاید این خاصیت به اصطلاح زودگیرکنندگی بتن به عنوان مهم‌ترین عملکرد محصول به عنوان ضدیخ می‌باشد. در واقع با تسریع زمان گیرش (بدون کاهش مقاومت بتن) و با تنظیم و زمان بندی صحیح بتن ریزی، بتن تازه ریخته شده قبل از اینکه به پیک یخبندان در طول شبانه روز برسد، به گیرش اولیه خود رسیده و از یخ زدگی آب داخل بتن تازه جلوگیری می‌گردد.
ضدیخ بتن مسلح نیتراتی، ویژگی کاهش جزئی دمای انجماد آب بتن را نیز دارد و این ویژگی در پروژه‌های بتن ریزی در هوای سرد بسیار مفید واقع می‌شود.یکی از نکات مهم در بحث تولید و انتخاب ضدیخ بدون کلراید مناسب ، توجه به مقدار ماده جامد موثر (Solid Content) محصول می باشد.هر چه میزان سالید محصول بالاتر باشد ، میزان مصرف محصول پایین بوده و این امر از دو منظر برای بتن مفید می باشد.یک بحث اقتصادی کار با توجه به کاهش مصرف محصول و دو مسئله کاهش آب اضافی وارد شده به بتن به دلیل کاهش میزان مصرف ضدیخ که باعث کاسته شدن ریسک یخ زدگی می گردد.
 از دیگر خصوصیات ضدیخ بتن مسلح پایه نیترات کلسیم، افزایش مقاومت خوردگی بتن و در نتیجه محافظت از میلگرد در بتن می‌توان اشاره نمود که در مقالات و رفرنس‌های خارجی زیادی به این مسئله اشاره گردیده است. این ویژگی منحصر به فرد ضدیخ بتن مسلح نیتراتی، در تضاد کامل با مشکلات خوردگی در اثر استفاده از ضدیخ‌های حاوی کلراید می‌باشد لذا توصیه می‌گردد کلیه مهندسین، پیمانکاران و کارفرمایان با افزایش سطح اطلاعات فنی خود اقدام به تهیه مواد افزودنی برای بتن داشته باشند.

فوق روان کننده بتن از سویی دیگر می‌تواند هنگام بتن ریزی در هوای سرد، نقش مهمی در کاهش احتمال یخ زدگی آب داخل بتن داشته باشد. همان طور که می دانیم، هر چه از میزان آب اضافی بتن کاسته شود، احتمال و ریسک یخ زدگی نیز کاهش می‌یابد. لذا گام اول برای پیشگیری از یخ زدگی بتن، کاهش آب اضافی بتن با استفاده از فوق روان کننده بتن می‌باشد که این امر سبب بهبود سایر ویژگی‌های بتن مانند مقاومت فشاری و نفوذناپذیری نیز می‌گردد.
انتخاب نوع فوق روان کننده مصرفی در هوای سرد نیز جز نکات حائز اهمیت کار می‌باشد. پیشنهاد می‌گردد بیس و بنیان فوق روان کننده‌ها، پلی کربوکسیلات اتر بوده و از نوع کاهنده آب و یا اصلاح شده زودگیر باشد.

طبق توضیحات قبل، مهم‌ترین نقش ضدیخ بتن مسلح بدون کلراید، خاصیت زودگیری آن می‌باشد.
سؤالی که در ذهن مطرح می‌شود این است : ضدیخ بتن یا فوق روان کننده بتن؟ چرا از فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی زودگیر به جای ضدیخ بتن مسلح نیتراتی استفاده نکنیم؟!

جواب سوال بالا ، با توجه به ظرفیت کارگاه ، هزینه های موجود ، کیفیت مورد نظر و آیتم های دیگر پاسخ داده می شود.قطعا درصورت رسیدن به بالاترین کیفیت  ، استفاده همزمان از ضدیخ بتن مسلح بدون کلراید نیتراتی و فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی زودگیر می تواند با اثر سینرژیک (synergic) بر روی بتن ، بهترین نتیجه را حاصل داشته باشد.اما معمولا به دلایل اقتصادی شاهد انتخاب فقط یک محصول از طرف متقاضیان هستیم که از نقطه نظر فنی ، فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی زودگیر خواص و اثرات مثبت بیشتری بر روی بتن در هوای سرد خواهد داشت.

نکته مهم‌تر از مواد افزودنی بتن در هوای سرد، بحث کیورینگ و نگهداری بتن جهت جلوگیری از یخ زدگی می‌باشد. کلیه مطالب گفته شده در مورد انواع ضدیخ‌ها و فوق روان کننده‌های بتن، به عنوان بخشی از کار اجرایی بوده و آیتم‌هایی مانند زمان بندی بتن ریزی، آماده سازی کارگاه مانند گرم نمودن فضای کار، پوشاندن سطح بتن و جلوگیری از افت دمای بتن می‌تواند نقش تعیین کننده در کسب کیفیت  لازم و جلوگیری از یخ زدگی بتن را داشته باشد.

 

ضدیخ بتن مسلح بدون کلراید در بتن به منظور پیشگیری از یخ زدگی بتن در هوای سرد در هنگام بتن ریزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ضدیخ بتن مسلح که معمولاً با ترکیبات نیترات کلسیم تولید می‌گردد، با افزایش سرعت و دمای هیدراتاسیون، روند کسب مقاومت و گیرش اولیه سیمان در بتن را تسریع می‌بخشد و شاید این خاصیت به اصطلاح زودگیرکنندگی بتن به عنوان مهم‌ترین عملکرد محصول به عنوان ضدیخ می‌باشد. در واقع با تسریع زمان گیرش (بدون کاهش مقاومت بتن) و با تنظیم و زمان بندی صحیح بتن ریزی، بتن تازه ریخته شده قبل از اینکه به پیک یخبندان در طول شبانه روز برسد، به گیرش اولیه خود رسیده و از یخ زدگی آب داخل بتن تازه جلوگیری می‌گردد.فوق روان کننده بتن از سویی دیگر می‌تواند هنگام بتن ریزی در هوای سرد، نقش مهمی در کاهش احتمال یخ زدگی آب داخل بتن داشته باشد. همان طور که می دانیم، هر چه از میزان آب اضافی بتن کاسته شود، احتمال و ریسک یخ زدگی نیز کاهش می‌یابد. لذا گام اول برای پیشگیری از یخ زدگی بتن، کاهش آب اضافی بتن با استفاده از فوق روان کننده بتن می‌باشد که این امر سبب بهبود سایر ویژگی‌های بتن مانند مقاومت فشاری و نفوذناپذیری نیز می‌گردد.
ضدیخ بتن مسلح بدون کلراید در بتن به منظور پیشگیری از یخ زدگی بتن در هوای سرد در هنگام بتن ریزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ضدیخ بتن مسلح که معمولاً با ترکیبات نیترات کلسیم تولید می‌گردد، با افزایش سرعت و دمای هیدراتاسیون، روند کسب مقاومت و گیرش اولیه سیمان در بتن را تسریع می‌بخشد و شاید این خاصیت به اصطلاح زودگیرکنندگی بتن به عنوان مهم‌ترین عملکرد محصول به عنوان ضدیخ می‌باشد. در واقع با تسریع زمان گیرش (بدون کاهش مقاومت بتن) و با تنظیم و زمان بندی صحیح بتن ریزی، بتن تازه ریخته شده قبل از اینکه به پیک یخبندان در طول شبانه روز برسد، به گیرش اولیه خود رسیده و از یخ زدگی آب داخل بتن تازه جلوگیری می‌گردد.فوق روان کننده بتن از سویی دیگر می‌تواند هنگام بتن ریزی در هوای سرد، نقش مهمی در کاهش احتمال یخ زدگی آب داخل بتن داشته باشد. همان طور که می دانیم، هر چه از میزان آب اضافی بتن کاسته شود، احتمال و ریسک یخ زدگی نیز کاهش می‌یابد. لذا گام اول برای پیشگیری از یخ زدگی بتن، کاهش آب اضافی بتن با استفاده از فوق روان کننده بتن می‌باشد که این امر سبب بهبود سایر ویژگی‌های بتن مانند مقاومت فشاری و نفوذناپذیری نیز می‌گردد.
ضدیخ بتن مسلح بدون کلراید در بتن به منظور پیشگیری از یخ زدگی بتن در هوای سرد در هنگام بتن ریزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ضدیخ بتن مسلح که معمولاً با ترکیبات نیترات کلسیم تولید می‌گردد، با افزایش سرعت و دمای هیدراتاسیون، روند کسب مقاومت و گیرش اولیه سیمان در بتن را تسریع می‌بخشد و شاید این خاصیت به اصطلاح زودگیرکنندگی بتن به عنوان مهم‌ترین عملکرد محصول به عنوان ضدیخ می‌باشد. در واقع با تسریع زمان گیرش (بدون کاهش مقاومت بتن) و با تنظیم و زمان بندی صحیح بتن ریزی، بتن تازه ریخته شده قبل از اینکه به پیک یخبندان در طول شبانه روز برسد، به گیرش اولیه خود رسیده و از یخ زدگی آب داخل بتن تازه جلوگیری می‌گردد.فوق روان کننده بتن از سویی دیگر می‌تواند هنگام بتن ریزی در هوای سرد، نقش مهمی در کاهش احتمال یخ زدگی آب داخل بتن داشته باشد. همان طور که می دانیم، هر چه از میزان آب اضافی بتن کاسته شود، احتمال و ریسک یخ زدگی نیز کاهش می‌یابد. لذا گام اول برای پیشگیری از یخ زدگی بتن، کاهش آب اضافی بتن با استفاده از فوق روان کننده بتن می‌باشد که این امر سبب بهبود سایر ویژگی‌های بتن مانند مقاومت فشاری و نفوذناپذیری نیز می‌گردد.

الیاف پلی پروپیلن در استحکام بتن

الیاف پلی پروپیلن

الیاف پلی پروپیلن در استحکام بتن

CivilBeton

Polypropylene Fiber in Concrete strength

از جمله محاسن بتن های مسلح و دارای مقاومت بالا، بهبود خواص مکانیکی و کاهش نفوذپذیری ،مقاومت شیمیایی بالا در برابر عوامل مخرب و مقاومت در برابر ضربه های مکانیکی شدید می باشد. در کنار محاسن یاد شده ، شکنندگی و مقاومت کم در برابر حرارت و آتش از معایب بارز این گونه بتن ها محسوب می شود.از آنجایی که مقاومت و نرمی ، دارای نسبت عکس می باشند، بتن های با استحکام بالا از بتن های معمولی شکننده ترند.
شکست ناگهانی و شدید بتن بخاطر این مساله می باشد که انرژی جذب شده در فاز الاستیک بتن صرف ایجاد ترک و پخش شدن ترک ها نمی شود در نتیجه رشد ثابت ترک که منجر به شکست بتن می شود ، اتفاق نمی افتد.

ویژگی نفوذ ناپذیری بتن های با استحکام بالا مشکلاتی را در رابطه به مقاومت بتن در برابر آتش به همراه خواهد داشت.به هنگام آتش سوزی ،دمای بتن به سرعت افزایش می یابد. به علت وجود تعداد اندک روزنه های موئین ، آب که هنوز در بتن هیدراته نشده ،در فضای داخل بتن محبوس می شود. بدین ترتیب فشار بخار آب تولید شده از روزنه های موئین خارج نمی شود و منجر به تنش کششی داخلی شده، بدین ترتیب در سطح بتن ترک ایجاد خواهد شد.حتی مولکول های آبی که درگیر پیوند شیمیایی هستند نیز می توانند بخار شوند.

الیاف پلی پروپیلن باعث کاهش شکنندگی و افزایش مقاومت در برابر آتش خواهند شد. الیاف پلی پروپیلن در دمای 160 درجه سانتیگراد ذوب می شوند و در نتیجه به هنگام آتش سوزی کانال هایی را در بتن ایجاد می کنند. بدین ترتیب مایعات و بخار آب امکان خروج از داخل بتن را پیدا می کنند و فشار داخلی کاهش می یابد.

افزودن مقادیر اندک وزنی از الیاف پلی پروپیلن به بتن سبب بهبود خواص مکانیکی بتن می گردد. با توجه به استحکام کششی بالای این دسته از الیاف می توان ظرفیت بتن را با گذشت زمان بهبود بخشید و از تغییرات حجمی جلوگیری کرد.همچنین الیاف پلی پروپیلن از پیشرفت ترک ها جلوگیری به عمل آورده و همچون پلی در برابر انتشار آنها مقاومت می کند.با افزودن الیاف پلی پروپیلن به مخلوط بتن ، شاهد افت اسلامپ و کارایی بتن خواهیم بود.این مشکل با استفاده از انواع فوق روان کننده ها در کنار الیاف پلی پروپیلن قابل حل خواهد بود.
 الیاف پی پروپیلن دارای سطح مخصوص بالایی بوده لذا باعث تقویت مکانیکی خمیر سیمان می شوند و بتن را اصطلاحا نگه می دارند.این امر در کنترل و جلوگیری از جداشدگی بتن های با کارایی بالا در زمان شوت از ارتفاع زیاد بسیار موثر می باشد.

الیاف پلی پروپیلن

میکروسیلیس در بتن و محیط زیست

میکروسیلیس در بتن دوستدار محیط زیست

میکروسیلیس در بتن و محیط زیست

CivilBeton

Green Concrete Structures

گسترش ساخت و ساز و احداث سازه‌های بتنی در مجاورت رودخانه‌ها و تالاب‌ها باعث تغییرات اقلیمی و اکوسیستمی در طبیعت گردیده است. ورود مواد زیان آور، انباشتگی رسوبات، فرار آبزیان و تغییرات شیمیایی آب از جمله مشکلاتی می‌باشد که در اثر احداث سازه‌های بتنی در تالاب‌ها به وجود می‌آورد.
در سمت مقابل، افزایش مقاومت و دوام بتن مورد استفاده قرار گرفته نیز به جهت نوع بهره برداری از سازه بسیار حائز اهمیت می باشد.بتن سازه هایی مانند پایه پل ها در مجاورت تالاب ها ، در معرض حمله انواع یون سولفات‌ها، نفوذ آب و اکسیداسیون شبکه آرماتور و کاهش دوام بتن قرار دارد.
جهت کاهش میزان تغییرات شیمیایی آب پیرامون سازه بتنی و همچنین افزایش دوام سازه بتنی در مجاورت آب، استفاده از مواد پوزولانی همچون میکروسیلیس بسیار تأثر گذار خواهد بود.معمولاً جهت سهولت مصرف میکروسیلیس، از محصول ژل میکروسیلیس الیافی که در کنار میکروسیلیس حاوی فوق روان کننده و الیاف پلی پروپیلن نیز می‌باشد استفاده می‌گردد.
طی آزمایشات انجام شده ، پس از مصرف ژل میکروسیلیس در بتن و جایگزینی بخشی از سیمان مصرفی با استفاده از ژل میکروسیلیس الیافی در  ساختار پایه های بتنی پل  مستغرق در آب ، ضمن افزایش مقاومت و دوام بتن ، شاهد کاهش تغییرات شیمیایی آب در محیط پیرامون پایه های بتنی بوده ایم.این تفاوت کیفی، در مقایسه با بتن حاوی سیمان پرتلند و بدون استفاده از ژل میکروسیلیس الیافی به دست آمده است.
این نتایج در شرایط کاهش 8 درصدی سیمان مصرفی در بتن و جایگزینی آن با ژل میکروسیلیس الیافی حاصل گردیده و می بایست مقدار بهینه کاهش سیمان و استفاده از مواد افزودنی کاملا مورد توجه قرار گیرد.
استفاده از بتن بدون میکروسیلیس در پایه پل‌ها، سبب افزایش pH آب و تغییر کیفیت شیمیایی آب شامل سولفات، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، سدیم، سیلیسیم، آلومینیوم و آهن گردیده است. استفاده از ژل میکروسیلیس الیافی در بتن، باعث بروز تغییرات کمتری در ساختار شیمیایی آب نسبت به بتن تهیه شده با سیمان می‌گردد و تنها به خاطر وجود سیلیس، مقدار سیلیسیم در ساختار آب افزایش می‌باشد.
نکته قابل تامل مضر بودن میکروسیلیس در حالت پودر برای محیط زیست می باشد اما وجود این ماده در بتن سبب سازگاری بیشتر بتن با محیط زیست می گردد.در نمودار زیر مقایسه تغییرات شیمیایی آب در مجاورت بتن های مختلف رو می توانید مشاهده کنید:

میکروسیلیس در بتن و محیط زیست
میکروسیلیس در بتن دوستدار محیط زیست

بتن خود ترمیم شونده

بتن خود ترمیم شونده

بتن خود ترمیم شونده

CivilBeton

Self-Healing Concrete

بتن خود ترمیم شونده اصطلاحاً به بتنی اطلاق می‌گردد که با وجود رطوبت و طی گذشت زمان، با توجه به استفاده از مواد افزودنی خاص در ساختار خود، از بروز ترک‌های سطحی و افزایش آن‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد.
وجود ترک در بتن جز لاینفک این متریال می‌باشد و تمامی تمهیدات صرفاً جهت کاهش این پدیده در بتن می‌باشد. دلایل مختلفی از جمله آب رفتگی، خزش، تنش‌های حرارتی و شرایط جوی می‌تواند باعث بروز ترک در سطح بیرونی بتن گردد.
جهت دستیابی به بتن خودترمیم شونده در گام اول، استفاده از بتن با نسبت و ابعاد سنگدانه های صحیح و همچنین رعایت میزان بهینه سیمان بسیار مهم می‌باشد. در گام بعد کنترل نسب آب به سیمان و جلوگیری از ورود آب اضافی به بتن می‌تواند در تعیین ویژگی‌های بتن مؤثر باشد. استفاده از فوق روان کننده‌های مرغوب پایه پلی کربوکسیلات جهت کاهش نسبت آب به سیمان و افزایش کارایی بتن و در ادامه افزایش مقاومت فشاری آن توصیه می‌گردد.
استفاده از میکروسیلیس ترجیحاً به صورت ژل شده در بتن، در مرحله اول سبب کاهش کسری فیلر بتن و افزایش نفوذناپذیری و مقاومت فشاری بتن خواهد شد. این بتن پس از گیرش نیز در ساختار خود شاهد واکنش‌های شیمیایی میکروسیلیس با آهک آزاد بتن می‌باشد. ماده حاصل از این واکنش که به عنوان کلسیم سیلیکات هیدرات (C-S-H) شناخته می‌شود در طول زمان سبب افزایش مقاومت بتن و پر شدن برخی لوله‌های مویینه و ترک‌های بتن می‌گردد. این واکنش ثانویه میکروسیلیس در بتن به نوعی عامل خودترمیم شوندگی بتن می‌باشد.
جلوگیری از باز شدن ترک‌ها در بتن با استفاده از انواع الیاف بتن صورت می‌پذیرد. افزودن الیاف موجب بسته ماندن دهانه ترک‌ها و افزایش سطح خود ترمیمی در بتن می‌گردد.افزایش کنترل ترک‌ها در بتن خودترمیم شونده در صورت استفاده از چندین الیاف اعم از پلی پروپیلن، ماکروسنتتیک پلیمری و توئیست میکس به صورت ترکیبی بهتر اتفاق خواهد افتاد. این موضوع به خاطر اثر سینرژیک ترکیب الیاف با یکدیگر با توجه به نوع عملکردشان در بتن می‌باشد.
طی آزمایش‌های انجام شده، استفاده از الیاف به میزان 1 الی 2 درصد وزن سیمان و استفاده از میکروسیلیس به میزان 5 الی 10 درصد وزن سیمان مصرفی در بتن و با بررسی مدت زمان لازم برای ترمیم بتن شاهد بودیم که مقدارترمیم وابسته به شرایط محیطی است. در نبود رطوبت میزان ترمیم ناچیز و کمتر از 1.5 درصد در طول 90 روز اولیه عمر بتن خواهد بود.به طور کلی بتن خود ترمیم شونده به صورت اصطلاحی به بتنی گفته می شود که در طول مدت زمان طولانی در ساختار خود دچار واکنش های شیمیایی مثبتی گردد که نتایج حاصل از این واکنش ها سبب کاهش و کنترل ترک ها بتن گردد.

بتن خود ترمیم شونده

تأثیر پلیمرها بر ملات سیمان

تأثیر پلیمرها بر ملات سیمان

CivilBeton

Effect of polymers on cement mortar

ملات های پایه سیمانی دارای موارد کاربرد بسیار زیادی در صنایع ساختمانی می‌باشد و این مسئله در کلیه سازه‌های صنعتی و غیر صنعتی و حتی سازه‌های سنتی نیز صدق می‌کند.علیرغم کاربردهای فراوان ملات سیمانی، این متریال دارای نقاط ضعف بسیاری می‌باشد که این موضوع در سازه‌های صنعتی خاص، مخازن و رویه‌ها در شرایط خاص محیطی و اقلیمی مشهودتر خواهد بود.
از جمله ضعف های ملات سیمان می توان به تمایل زیاد متریال به ترک خوردن ، نیاز به کیورینگ و قدرت جذب آب بالا و همچنین چسبندگی نه چندان مناسب ملات به سطح زیرین خود می باشد.
بدین ترتیب نیاز به اصلاح ویژگی های ملات های سیمانی بیش از پیش در صنایع ساختمانی احساس می شود و یکی از راه های اصلاح خواص ملات سیمان ، استفاده از مواد پلیمری در ساختار مخلوط می باشد.
از مهم ترین تأثیر پلیمرها بر ملات سیمان ، می توان به افزایش میزان چسبندگی بین ذرات و اجزای سیمان به یکدیگر و همچنین بهبود مقاومت سطح اتصال به سطوح زیرین اشاره نمود.با افزایش چسبندگی ساختار ملات ، می توان انتظار ریباند کمتری در هنگام اجرا داشت و میزان پرت و دور ریز ملات مقدار کمتری خواهد بود.
از تاثیرات ثانویه افزایش چسبندگی ملات و تشکیل فیلم نازک در ساختار سیمان ، می توان افزایش نفوذناپذیری و پر شدن منافذ مخلوط را نیز انتظار داشت.این ویژگی مثبت باعث بهبود کارایی ملات سیمان در رویه سازه های آبی سنتی مانند استخرها می گردد.
مواد پلیمری به دلیل داشتن Surfactant ها در ترکیب ساختاری خود ، باعث به وجود آوردن حباب های ریز هوا در مخلوط تازه ملات شده و این مسئله باعث افزایش مقاومت ملات در برابر سیکل های ذوب و انجماد می گردد.
پلیمر های مختلفی در ملات های پایه سیمانی جهت رسیدن به ویژگی های متفاوت مورد مصرف قرار می گیرند.به عنوان مثال برخی از این پلیمرها سبب افزایش تغییر طول و جمع شدگی ملات و برخی سبب کاهش این ویژگی ها می گردد.
به طور کلی تأثیر اصلاح مواد پلیمری بر روی مخلوط‌های سیمانی وابسته به نوع و درصد ماده پلیمری مصرفی می‌باشد، طی آزمایش هایی که انجام پذیرفته ، مشاهده گردیده که افزایش نسبت پلیمر به سیمان در انواع پلیمرهای آکریلیک استایرن و اتیلن وینیل استات ، شاهد تأخیر در واکنش هیدراتاسیون سیمان به دلیل جذب آب محیط توسط ذرات پلیمری خواهیم بود.از دیگر نتایج افزایش میزان پلیمر در سیمان می توان به افزایش خاصیت جذب انرژی ، مقاومت ضربه ای و بهبود رفتار ارتجاعی ملات سیمان اشاره نمود.همچنین بهبود جمع شدگی مخلوط و کاهش نفوذ یون کلر به داخل ملات ، از دیگر تاثیرات مثبت استفاده از پلیمرهایی نظیر آکریلیک استایرن می باشد.

تاثیر پلیمرها بر ملات سیمان

الیاف ماکروسنتتیک در بتن

بتن الیافی ماکروسنتتیک

الیاف ماکروسنتتیک در بتن

CivilBeton

Macro Fiber in Concrete

بتن به عنوان یکی از پرکاربردترین مصالح در صنعت ساخت و ساز به شمار می‌آید و از نظر مقاومت فشاری دارای ویژگی‌های بی نظیری می‌باشد. در این میان ضعف مقاومت کششی و حالت شکنندگی بتن، شاید نقطه تاریکی در ویژگی‌های این متریال محسوب گردد.
بتن تحت ضعف کششی خود بسیار مستعد ترک خوردن بوده و این امر با توجه به نوع ترک‌های ایجاد شده می‌تواند صدمات جبران ناپذیری را در برخی پروژه‌های به همراه داشته باشد.
استفاده از شبکه آرماتور در مقاطع مختلف به منظور افزایش ظرفیت کششی بتن و کاهش شکنندگی آن تا حدی توانسته ضعف کششی بتن را کاسته و بتن مسلح به عنوان ترکیبی مناسب جهت ساخت و ساز معرفی شود. اما این تمام ماجرا نیست و در بسیار از مقاطع، شبکه آرماتور به تنهایی پاسخگوی ضعف کششی بتن و همچنین بازدارنده ایجاد ترک در بتن نمی‌باشد.
با فرض استاندارد بودن نسبت آب به سیمان، نوع سیمان و ابعاد سنگدانه ها و همچنین کلیه مراحل ساخت بتن، می‌توان با  افزودن الیاف ماکروسنتتیک به بتن، بر رفتار شکل پذیری، مقاومت کششی، مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، مقاومت ضربه و برخی مشخصات مکانیکی دیگر بتن، اثر مثبت و قابل توجهی بر جای گذاشت.
افزودن الیاف به بتن مسلح، باعث ایجاد تغییراتی در سازوکارهای انتقال تنش بر روی سطح ترک می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تغییر سازوکار انتقال کشش و برش اشاره نمود. پس از ایجاد ترک در بتن، علاوه بر آرماتور، الیاف نیز دو سطح ترک را به هم متصل کرده و در انتقال تنش کششی بین دو صفحه‌ی ترک مؤثر هستند.این موضوع باعث افزایش ظرفیت کششی بتن و کاهش فواصل ترک‌ها در بتن خواهد شد. 
نتایج بسیاری از مطالعات و آزمایش‌ها نشان می‌دهد که با افزایش ضخامت نمونه‌های بتنی و افزودن الیاف به مخلوط بتنی مقدار عمر خستگی بتن افزایش می‌یابد.
در پروژه هایی نظیر کفسازی های بتنی ، به دلیل شکل هندسی بتن که دارای نسبت سطح به ضخامت زیادی می باشد و همچنین به دلیل سطح صاف و پرداخت شده وسیع بتن ، ضعف کششی ، میزان انبساط و انقباض بتن و در نتیجه ترک های مختلف ناشی از موارد ذکر شده به خوبی نمایان خواهد گشت.بدین منظور استفاده از الیاف های مختلف در کفسازی های بتنی بسیار رایج بوده و نتایج مختلفی در پروژه های مختلف به دست آمده است.
به طور کلی از نظر علمی و تجربی ، نتایج مثبت استفاده از الیاف ماکروسنتتیک در مقاطع مختلف بتن اثبات گردیده است اما مقتضی است پیمانکاران گرامی در انتخاب نوع الیاف مصرفی بسیار دقت نموده و همچنین نظارت لازم را در مراحل مختلف ساخت بتن نیز به کار گیرند.

بتن الیافی ماکروسنتتیک

بتن پرمقاومت به زبان ساده

بتن پرمقاومت به زبان ساده

بتن پرمقاومت به زبان ساده

CivilBeton

High Performance Concrete

تعریف بتن پرمقاومت

با توجه به اینکه مقاومت فشاری بتن مهم‌ترین خصوصیت آن است، در سال‌های گذشته تحقیقات وسیعی جهت ساخت بتن با مقاومت بالا انجام شده است. اگرچه تعاریف متفاوتی برای بتن با مقاومت بالا ارائه شده، اما عموماً بتن با مقاومت فشاری بیش از 50 مگاپاسکال را بتن پر مقاومت می‌نامند.

مزایای بتن پرمقاومت

از مزایای این نوع بتن می‌توان به مقاومت فشاری و مقاومت کششی بالا، مدول الاستیسیته زیاد و نفوذپذیری کم را نام برد. از عوامل مؤثر در رسیدن به چنین مقاومت‌های بالایی در بتن را می‌توان به استفاده از شن و ماسه با دانه بندی و شکل مناسب، افزایش مقدار سیمان مصرفی، محدود کردن بزرگ‌ترین دانه، استفاده از ماسه با مدول نرمی مناسب و نسبت ماسه به سیمان مناسب برای همگنی بیشتر را نام برد. همچنین استفاده از برخی مواد پوزولانی مانند میکروسیلیس نیز می‌تواند بتنی متراکم‌تر و با تخلخل کمتر را ایجاد کند

بتن پرمقاومت به زبان ساده

پیشرفت تکنولوژی صنعت ساخت و ساز ، باعث ایجاد نیاز و در ادامه معرفی چندین نوع بتن با مشخصات ایده آل گردید.مقاومت مشخصه بتن به عنوان اولین آیتم های مورد بحث کارشناسان قرار می گیرد.در ادامه ساخت بتن های دوام محور و پایدار در شرایط مختلف محیطی نیز مورد توجه مهندسین عمران قرار دارد.
بتن با عملکرد بسیار بالا (High Performance Concrete) به طور معمول به بتنی اطلاق می گردد که در کنار داشتن مقاومت فشاری در محدوده 100 مگاپاسکال ، دارای مقاومت خمشی در محدوده 8 مگاپاسکال و مقاومت کششی در بازه 6 الی 10 مگاپاسکال باشد.ویژگی هایی مانند دوام و پایایی بالا در مقایسه با سایر بتن ها نیز جز مشخصه های بتن های با عملکرد بسیار بالا می باشد.
انتخاب عیار سیمان مورد نیاز و نوع سنگدانه های مرغوب با دانه بندی مناسب جهت بهبود خواص اولیه بتن بسیار مهم می باشد.استفاده از افزودنی هایی مانند فوق روان کننده و ژل میکروسیلیس باعث اصلاح مشخصات ساختاری بتن مانند نسبت آب به سیمان ، کاهش تخلخل ، مویینگی کم و در نتیجه نفوذناپذیری و مقاومت بالای بتن می گردد.
استفاده از الیاف بتن اعم از پلی پروپیلن و پلیمری ، سبب افزایش شکل پذیری ، طاقت و مقاومت ضربه ای بتن می گردد. الیاف در ماتریس منسجم بتن با عملکرد بسیار بالا ، نقش اتصال در تراز میکرو رو فراهم کرده و  کنترل ترک ها در بتن را بسیار بالا می برد.همچنین در تراز ماکرو نقش میلگرد و مسلح کردن بتن را به عهده خواهد داشت. 

به طور کلی جهت دستیابی به بتن پرمقاومت ، آیتم های زیادی دخیل بوده و چنانچه مراحل کار تماما به صورت کنترل شده انجام پذیرد ، شاهد حصول کیفیت مطلوب در بتن خواهیم بود. 

بتن پرمقاومت به زبان ساده