رفتن به محتوا

تعریف کلی
نگهداری بتن

اهمیت نگهداری بتن در مرحله ریختن، گیرش و سخت شدن از نکات مهم و تعیین کننده در بحث کیفی بتن می‌باشد.

اقدامات جهت نگهداری بتن از مرحله قالب بندی و استفاده از محصولاتی چون روغن قالب شروع می‌گردد و در ادامه و پس از ریختن بتن، در مرحله عمل آوری با نحوه صحیح کیورینگ و یا استفاده از محصول مایع کیورینگ ادامه خواهد یافت.

بسیاری از ویژگی‌های بتن مانند مقاومت فشاری، نمای اکسپوز، ترک‌های سطحی و ... در این مراحل تعیین و مشخص می‌گردد.

در ادامه و پس از سخت شدن بتن، نگهداری آن شامل حفظ بتن از هجوم مواد خورنده می‌باشد که از مواد و پوشش‌های مختلفی در شرایط خاص برای این امر مورد مصرف قرار می‌گیرد.