رفتن به محتوا

تعریف کلی
الیاف بتن

مسلح کردن بتن به الیاف می‌تواند باعث بهبود عملکرد کلی بتن، به خصوص کاهش شکنندگی و مقاومت در برابر ترک‌ها شود. اکثر بتن‌های الیافی دارای یک نوع الیاف بوده که می‌توانند تا حد خاصی از نقایص بتن را جبران کنند.

استفاده همزمان از دو یا چند نوع الیاف در بتن منجر به بهبود سطح گسترده‌تری از خصوصیات بتن می‌شود. ترکیب صحیح الیاف در یک مخلوط منجر به برهمکنش مثبت الیاف شده که در نتیجه آن می‌توان ترکیبی با عملکردی بهتر از نمونه‌های حاوی یک نوع الیاف را ساخت. به این پدیده هم افزایی (synergy) میگویند.

به این معنی که یک نوع از الیاف باعث بهبود عملکرد بتن در برخی از خصوصیات و جلوگیری از ایجاد ترک‌ها با ابعاد خاص و در زمان خاص بوده و الیاف نوع دیگر همین وظیفه را در سطح دیگری انجام می‌دهند.

شرکت سیویل بتن با استناد به آزمایش‌های مقاومت فشاری، کششی و خمشی و همچنین تجربه پروژه‌های اجرایی مخصوصاً در زمینه کفسازی صنعتی، با توجه به نیاز پروژه، اقدام به ارائه انواع الیاف سنتتیک بتن نموده است.