رفتن به محتوا

الیاف توئیست میکس

CivilBeton

Civil TwistFiber

الیاف توئیست میکس سازه ای ، مخلـوط چندیـن فیلامنـت تـاب دار ماکـرو و میکـرو پیچیـده شـده و الیـاف مـش فیبرلـه شـده جهـت مصـرف در سـیمان و بتـن می‌باشد. ایـن الیـاف سنتتیک مشخصاً بــه عنــوان جایگزیــن میلگردهــای حرارتــی در سقف‌های عرشــه فــولادی و شـبکه مـش میلگــرد در کفسـازی بتنـی بـه مقـدار 1 الـی 3 کیلوگـرم اسـتفاده می‌شود. الیاف توئیست میکس بـا مـدول و مقاومـت بـالا از مـواد هموپلیمـر و کـو پلیمـر نانـو خـاص تولیـد می‌گردد.
الیــاف سازه‌ای توئیســت میکــس پلیمــری، در بتــن بــه صــورت دیســپرس و بــاردار تمامــی ســنگدانه هــا را بــه یکدیگــر دوختــه و بــه صــورت سـه بعـدی در تحمـل تنش‌های فشـاری، کششـی و خمشـی عمـل می‌کند. وزن مخصــوص پاییــن ایــن الیــاف ســبب پخــش شــدن بهتــر در مخلــوط بتــن گردیــده و از تجمــع و کلوخــه شــدن آن جلوگیــری می‌کند.
مصرف عمده الیاف سنتتیک در پروژه های کفسازی صنعتی بتن ماله پروانه ای می باشد و میزان مصرف الیاف در بتن کاملا به شرایط کارگاهی ، اقتصادی و کاربری پروژه بستگی خواهد داشت.

روش و میزان مصرف

میزان مصرف الیاف توئیست میکس در بتن با توجه به نوع سازه، نحوه کاربری، شرایط کارگاهی، نوع الیاف مصرفی از نظر ابعاد تعیین می‌گردد.
معمولاً از این الیاف به میزان 0.3 الی 2 کیلوگرم در هر مترمکعب بتن می‌توان استفاده نمود.
این مقدار در هنگام بتن ریزی در پای کار به داخل تراک میکسر یا خلاطه اضافه می‌گردد و پس از 5 الی 10 دقیقه میکس شدن، بتن آماده ریختن می‌باشد.
میزان مصرف الیاف توئیست میکس در کفسازی بتن ماله پروانه ای ، در موارد حذف شبکه مش میلگرد ، به میزان 1 الی 3 کیلوگرم و در مواردی که در کنار مش میلگرد مصرف گردد ، مقدار 0.3 الی 1 کیلوگرم در هر مترمکعب بتن پیشنهاد می گردد.
هنگامی که الیاف به بتن اضافه می‌گردد، به علت درگیری که بین الیاف و سنگ‌دانه‌ها به وجود می‌آید، بتن اصطلاحاً خشن می‌گردد و دچار افت اسلامپ می‌شود. توصیه می‌شود جهت افزایش اسلامپ بتن و قابلیت پمپ نمودن و پخش کردن آن، حتماً از مقادیری فوق روان کننده در کنار الیاف به مخلوط بتن اضافه گردد.

خواص و اثرات

 • افزایش مقاومت در برابر سستی، مقاومت کششی با انعطاف بالا، مقاومت در برابر نیروی شکست، مقاومت فشاری
 • افزایش مقاومت در برابر ترک‌های، بعد از خشک شدن
 • مقاومت در برابر انفجار بسیار بالا (انجام اصلاح در شکست ترک‌ها)
 • ایجاد نیروی پس تنیدگی بعد از وقوع انفجار
 • افزایش ماندگاری و دوام
 • افزایش پایداری در زمان
 • بهبود مقاومت و جلوگیری از سستی در زمان زلزله
 • جلوگیری از ترک کنترل ترک (با انقباض پلاستیکی ترک‌ها)
 • مقاومت بالا در برابر فرسایش و خوردگی
 • افزایش ویژگی‌های بتن که منجر به کاهش ضخامت بتن در کشش برش می‌گردد
 • بهبود هزینه‌ها، قابلیت ساخت و ایمنی بدون نیاز به مش و صفحات مش
 • تقویت سه بعدی مؤثر درون بتن

موارد کاربرد

 • کفسازی محوطه، پارکینگ و … با در نظر گرفتن حذف میلگرد
 • ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله
 • روسازی بتنی بزرگراه‌ها،جاده‌ها و باند بزرگراه‌هاکف‌های بدون درز و با حذف مش میلگرد
 • فونداسیون ماشین آلات
 • کفسازی سوله‌ها و رمپ
 • کف سالن‌های صنعتی با بار دینامیکی بالا
 • سازه‌های ضد انفجار
 • سازه‌های آبی (هیدرودینامیک) مانند سد

استاندارد ها

اثرات این محصول را میتوان پس از مصرف در بتن با استاندارد زیر مورد تحلیل قرار داد:

سیویل بتن پیشرو در تولید افزودنی های بتن ASTM International 1

ASTM C1116 ,Section 4.1.3 

                                      ASTM C1399

   

ویژگی
مقدار
نوع جنس
پلیمر اصلاح شده خالص پلی الفین و پلی پروپیلن
رنگ
طوسی
وزن مخصوص
0.91 ± 0.01 g/cm³
طول برش
40 & 50 mm
قطر برش
0.3 ∽ 0.35 mm
مقاومت کششی
500 ∽ 600 MPa
محدوده ذوب
حدود 175 درجه سانتی گراد
مدول الاستیسیته
5.5 ± 0.25 GPa
مقاومت در برابر اسید و قلیا
بالا
مقاومت در برابر نمک
بالا
جذب آب
صفر
رسانایی حرارتی
بسیار پایین
شرایط نگهداری
در بسته بندی اولیه به دور از رطوبت و حرارت
بسته بندی
کیسه 10 ، 6 و 2.5 کیلوگرمی

دانلود